Vaatimukset alalle pääsyyn:

 

  • hakijalla on muu auton ajo-oikeus kuin kahdeksi vuodeksi saatu lyhytaikainen ajo-oikeus tai muussa ETA-valtiossa annettu auton ajokortti ja hän täyttää mainittua ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevat tarkemmat vaatimukset
  • (HUOM hakijalla tulee olla voimassa oleva varsinainen ajokortti, ts. väliaikainen ajokortti ei riitä)
  • taksinkuljettajan on täytettävä C- ja D-luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset
  • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen
  • hakija on suorittanut jollekin asemapaikalle vaadittavan paikallistuntemuskokeen hyväksytysti.

 

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi jos:

 

  1. hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai hänet on tuomittu tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
  2. hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun liikennerikokseen tai -rikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle tieliikennelain perusteella täyttyvät taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen toistuvien liikennerikosten vuoksi
  3. hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana
  4. hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muuhun rikokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana
  5. hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

 

Mikäli hakijalla on jonkun muun maan kuin Suomen myöntämä ajokortti, tai hän ei ole muusta syystä vakuuttunut esteettömyydestään saada taksinkuljettajan ajolupaa, häntä pyydetään henkilökohtaisesti ottamaan yhteyttä Traficomiin jo ennen kurssille hakeutumista.

Tieliikenteen henkilöluvat siirtyivät 1.1.2016 alkaen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomille.  Traficomin sopimuskumppanina toimii Ajovarma, jonka toimipisteissä käsitellään ajokortteihin liittyvät ja muut lupahakemukset.

Ammattiliikenteen toimipisteet, Helsinki 

Taksi Helsingin vaatimukset

 

Taksi Helsinki edellyttää kuljettajiltaan taksamittareiden ja tilausvälityspäätelaitteiden käytön hallitsemista sekä pääkaupunkiseudun paikallistuntemusta. Koulutuksen näihin kuljettaja saa Helsingin Taksiopiston taksinkuljettajakurssilla.

Taksi Helsinki Oy:n hallitus on päättänyt, että Taksi Helsingin ID- eli kuljettajakortin myöntämisen vaatimuksena on Suomen kansalaisuus tai sen saavuttamiseksi tarvittavan yleisen kielitutkinnon vaatimustason 3 (B 1.2) suorittaminen.

Oppilaat ovat velvollisia tarvittaessa osoittamaan kielitaitonsa sekä taksilaitteiden hallinnan.

Call Now Button